Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Green dot Design verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is: Janine Pieters de Groene, directeur van Green dot Design, gevestigd aan de Smithweg 1.04a, 4462 HC Goes, bereikbaar via telefoonnummer 0113-214010 of via het e-mailadres: info@greendotdesign.nl 
Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán Green dot Design een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • (post)adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.
  • De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Doel
Green dot Design verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
Afleveren van goederen en diensten;
Uitvoeren van netwerk gerelateerde werkzaamheden
Afhandelen van uw betaling;
Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Opzegging en intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mail, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

Bewaartermijnen
Green dot Design bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie. Het is de betrokkene ten alle tijden toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Cookies
De website van Green dot Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging
Green dot Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@greendotdesign.nl Deze verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand.